Privacyverklaring Magisco

Introductie

Magisco respecteert uw privacy.


Magisco verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Met de term “persoonsgegevens” wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.


Met de term “verwerken” wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.


De hierna te noemen termen in deze Privacyverklaring hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Voorwaarden van Magisco wordt gegeven: Account, Bedrijfsprofiel, Content, Dienst, Gebruiker, Overeenkomst, Partij, Profiel, Website, Werkzoekende en Werkgever.


1) Magisco

Magisco is een besloten vennootschap die een onlinedienst aanbiedt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een online vacaturebank, en die als zodanig Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact brengt. Magisco is gevestigd te Barendrecht (Stationsweg 98, 2991 CN Barendrecht) en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 74705938. Magisco heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


2) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Magisco verwerkt onder meer de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • identificatie- en contactgegevens (bijvoorbeeld de voor- en achternaam, de geboortedatum, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer);
 • gegevens over werkervaring en opleidingen;
 • financiële gegevens (bijvoorbeeld het bankrekeningnummer);
 • automatisch gegenereerde informatie (bijvoorbeeld het IP-adres, het type computer/ smartphone/tablet en het type browser waarvan gebruik wordt gemaakt)
 • overige gegevens met het oog op het verlenen van de Dienst;
 • alle overige persoonsgegevens die Magisco kan verkrijgen in verband met de doeleinden zoals genoemd in artikel 3 en op basis van de grondslagen zoals genoemd in artikel 4 van deze Privacyverklaring.3) Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Magisco verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;
 • om de Dienst en/of andere diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen;
 • om u informatie te sturen over de werking van de Dienst en/of andere diensten, over updates en over eventuele acties;
 • om een administratie en debiteurenbeheer te voeren;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • om de Website en de App te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om u, indien u daar toestemming voor geeft, berichten van onze partners te sturen;
 • om informatie aan derden te verstrekken op basis van wettelijke verplichtingen.

Magisco tracht de vraag en het aanbod van Werkzoekenden en Werkgevers op elkaar aan te laten sluiten. Om ervoor te zorgen dat alleen relevante Vacatures en Profielen worden getoond aan een Gebruiker en dat alleen relevante Gebruikers kennis nemen van Vacatures en Profielen, plaatst Magisco delen van de persoonsgegevens van Gebruikers op de Website en in de App. Sommige persoonsgegevens worden verwerkt in het zoeksysteem van Magisco waarmee wordt berekend of er een match bestaat tussen de Partij die een Vacature resp. Profiel heeft geplaatst en de Werkzoekende resp. de Werkgever. De Werkgever kan uitsluitend met toestemming van de Werkzoekende kennis nemen van diens Profiel.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Zonder uw nadrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden, zoals reclame. Wij kunnen uw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn in verband met een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk vinden ter bescherming van onze rechten. Wanneer een derde uw persoonsgegevens namens en in opdracht van Magisco verwerkt, sluit Magisco met deze derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de vereisten van de AVG. Door Magisco ingeschakelde derden die diensten aanbieden als verwerkingsverantwoordelijke, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Google Analytics en Google Firebase

Magisco maakt gebruik van Google Analytics en Google Firebase. Dit zijn webanalyse-services die worden aanboden door Google Inc. (hierna: “Google”). Google Analytics en Google Firebase maken gebruik van cookies als genoemd in artikel 6 van deze Privacyverklaring. De door cookies gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op een server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Magisco bij te houden hoe de Website en App worden gebruikt, om voor Magisco rapporten over het gebruik van de Website en de App op te stellen en om Magisco andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de Website en de App. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals wordt beschreven in artikel 6 van deze Privacyverklaring.


4) Grondslag verwerking persoonsgegevens

Magisco verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • de uitvoering van een Overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang; en
 • uw toestemming.5) Beveiliging van persoonsgegevens

Magisco heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Magisco heeft haar Website en haar App zodanig beveiligd dat deze omgevingen zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen zijn. Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding “https” in de URL van uw browser en aan de afbeelding van een gesloten slotje. Indien u twee keer op het slotje klikt, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de Website.

Magisco kan niet garanderen dat onbevoegde derden de getroffen veiligheidsmaatregelen nooit zullen omzeilen en persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Magisco wil u erop wijzen dat de Content die u met behulp van de Dienst openbaar maakt door derden zal worden bekeken en gebruikt. Magisco kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.


6) Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Meer in het bijzonder maakt de Website gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies, tracking cookies en social media cookies. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de Website. Voor het uitschakelen van cookies hebben wij een aantal handleidingen voor u verzameld:7) LinkedIn

Voor bepaalde delen van Profielen en Bedrijfsprofielen is aanmelding via LinkedIn mogelijk. Sign In with LinkedIn is een service van LinkedIn Inc. (hierna: “LinkedIn”). Als een Gebruiker Sign In with LinkedIn gebruikt, worden zijn gegevens uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor het (gedeeltelijk) invullen van zijn Profiel resp. Bedrijfsprofiel. Het gebruik van Sign In with LinkedIn is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van LinkedIn. Bij het gebruik van Sign In with LinkedIn worden het LinkedIn profiel van de Gebruiker en zijn openbare gegevens die beschikbaar zijn op LinkedIn, overgedragen van LinkedIn aan Magisco. Wanneer de Gebruiker niet instemt met een dergelijke gegevensoverdracht, kan hij ervoor kiezen om op de Website en/of in de App alleen een link naar zijn LinkedIn profiel te plaatsen. Meer informatie over LinkedIn en het privacybeleid van LinkedIn is hier te vinden.


8) Overdracht van de onderneming

Het is mogelijk dat Magisco op enig moment één of meer onderdelen of activa van haar onderneming overdraagt aan een derde of dat Magisco fuseert met een derde. In dit geval kunnen ook persoonsgegevens worden overgedragen.9) Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Gelet op het feit dat Magisco gebruik maakt van Google Analytics en Google Firebase, zoals beschreven in artikel 3 van deze Privacyverklaring, worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.


10) Bewaartermijn persoonsgegevens

Magisco bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in verband met haar wettelijke en contractuele verplichtingen en verantwoordelijkheden.11) Privacyrechten van betrokkenen

De Gebruiker kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en wijzigen in zijn Account.


Als u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, waaronder het recht op (verdere) inzage, rectificatie, aanvulling, beperking van de verwerking en verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek sturen aan maggy@magisco.nl.


Magisco neemt slechts verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek zult u bericht ontvangen van Magisco.


Als u van mening bent dat Magisco niet in overeenstemming met de geldende privacywetgeving heeft gehandeld, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.


12) Websites van derden

Wanneer u op de Website en/of in de App op een hyperlink klikt, is het mogelijk dat u de Dienst verlaat en terecht komt op de website van een derde. Magisco heeft geen zeggenschap over de websites van derden. Het is dus onder meer mogelijk dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is dan het beleid dat in deze Privacyverklaring wordt beschreven. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die Magisco verwerkt. Magisco accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of de inhoud van) websites van derden.


13) Wijziging Privacyverklaring

Magisco behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website en de App. Het is daarom raadzaam de Website en de App regelmatig te raadplegen.


14) Vragen

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen aan maggy@magisco.nl.

oktober 2019

>