Algemene Voorwaarden Magisco

 

Artikel 1        Definities

1.1         In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Account – de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website of de App en waarmee:

(i) de Werkzoekende toegang heeft tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst; en

(ii) de Werkgever toegang heeft tot zijn Werkomgeving en gebruik kan maken van de Dienst;

 

Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden;

 

App – de applicatie van Magisco voor mobiele apparaten;

 

Bedrijfsprofiel – een profiel op de Website en/of de App dat door een Werkgever is gecreëerd en dat de relevante gegevens over het bedrijf van de Werkgever bevat;

 

Content – alle informatie die door de Gebruiker via de Website en/of de App toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Profielen en Vacatures;

 

Contractperiode – de periode waarvoor de Overeenkomst met de Werkgever is aangegaan;

 

Databank – de door Magisco aangelegde database(s) met daarin onder andere Profielen en Vacatures;

 

Dienst – de dienst die Magisco via de Website en de App aan de Gebruiker verleent en waarmee:

(i) de Werkzoekende via zijn Account een Profiel en eventuele andere Content kan plaatsen, toegang tot en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen, en videosollicitaties kan opnemen en versturen; en

(ii) de Werkgever via zijn Account een Vacature en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen, toegang tot en inzage in de Databank met Profielen kan krijgen, en videosollicitaties van een Werkzoekende kan bekijken en beoordelen;

Gebruiker – de Werkzoekende en/of de Werkgever;

 

Inloggegevens – de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot zijn Account en gebruik kan maken van de Dienst;

 

Intellectuele Eigendomsrechten – alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten en alle aanvragen daarvoor, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

 

Liken – een reactie geven die interesse en/of waardering toont en die:

(i) door een Werkzoekende wordt verstuurd na het zien van een Vacature; en

(ii) door een Werkgever wordt verstuurd na het zien van een Profiel;

 

Magisco – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magisco B.V. (KvK nummer 74705938), gevestigd te Barendrecht, kantoorhoudende te (2991 CN) Barendrecht aan de Stationsweg 98;

 

Overeenkomst – iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de Dienst en eventuele andere door Magisco te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, elke wijziging of aanvulling van de genoemde overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de genoemde overeenkomst, aanbiedingen van Magisco daaronder begrepen;

 

Partij – Magisco of de Gebruiker;

 

Partijen – Magisco en de Gebruiker;

 

Persoon – natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;

 

Privacyverklaring – de privacyverklaring van Magisco die te vinden is op https://magisco.nl/privacyverklaring;

 

Proefperiode – de eventueel aan de Contractperiode voorafgaande proefperiode waarvoor de Overeenkomst met de Werkgever is aangegaan en gedurende welke de Werkgever zonder enige financiële verplichting gebruik kan maken van de Dienst;

 

Profiel – een profiel op de Website en/of de App dat door een Werkzoekende is gecreëerd en dat de relevante gegevens over de Werkzoekende bevat, zoals zijn werkervaring, opleidingsniveau en beschikbaarheid;

 

Super Like – een reactie die bijzondere interesse en/of bijzondere waardering toont en die:

(i) door een Werkzoekende wordt verstuurd na het zien van een Vacature, met dien verstande dat een Werkzoekende maximaal drie (3) Super Likes mag versturen; en

(ii) door een Werkgever wordt verstuurd na het zien van een Profiel, met dien verstande dat een Werkgever maximaal drie (3) Super Likes per geplaatste Vacature mag versturen;

 

Vacature – een door een Werkgever geplaatst bericht op de Website en/of de App waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;

 

Website – de website van Magisco die te vinden is op https://magisco.nl/ en de onderliggende pagina’s;

 

Werkgever – de Persoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;

 

Werkzoekende – de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst;

 

Werkomgeving – een werkomgeving op de Website en/of de App die door een Werkgever is gecreëerd, die een Bedrijfsprofiel bevat, en waarbinnen de Werkgever een Vacature kan plaatsen, een Profiel kan Liken en kan chatten met een Werkzoekende.


1.2         In deze Algemene Voorwaarden:

  • zullen woorden in het enkelvoud tevens het meervoud omvatten en andersom;
  • zullen woorden die een geslacht aangeven alle geslachten omvatten.

1.3         Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan: per e-mail.

 
 

Artikel 2        Toepasselijkheid

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle rechtsverhoudingen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden.

 
 

Artikel 3        Algemeen

3.1         Bedingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
 
3.2         Indien Magisco in voorkomend geval niet verlangt dat deze Algemene Voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest Magisco niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen.
 
3.3         Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Magisco, maar ook ten behoeve van de volgende Personen, die zich te allen tijde kunnen beroepen op dit derdenbeding: (i) de bestuurders en de aandeelhouders van Magisco (haar middellijke bestuurders en aandeelhouders daaronder begrepen), (ii) alle Personen die voor Magisco werkzaam zijn, (iii) alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Magisco zijn ingeschakeld, en (iv) alle Personen voor wier handelen of nalaten Magisco aansprakelijk zou kunnen zijn.
 
3.4         Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magisco is het de Gebruiker niet toegestaan een Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).
 
3.5         Magisco is bevoegd een Overeenkomst of een of meer van haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen. Indien de Gebruiker een Werkzoekende is en de Gebruiker de overdracht van een of meer verplichtingen van Magisco aan een derde niet acceptabel vindt, is de Gebruiker bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 
3.6         Indien één of meer bepalingen van een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden hun rechtskracht. De nietige of vernietigde bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen die, gelet op het doel en de strekking van Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zo min mogelijk afwijken van de oorspronkelijke bepalingen.
 
3.7         Magisco behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Magisco zal de voorgenomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden via de Website en/of de App kenbaar maken en/of tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker brengen. Indien de Werkzoekende niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan hij de Overeenkomst opzeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Indien de Werkgever niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan hij de Overeenkomst tot aan de wijzigingsdatum opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Bij gebreke van opzegging wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 
 

Artikel 4        Aanbiedingen, totstandkoming Overeenkomst

4.1         Alle aanbiedingen van Magisco met betrekking tot de Dienst zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 
4.2         Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) Magisco de Overeenkomst schriftelijk bevestigt dan wel (b) Magisco een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 5        Duur van de Overeenkomst

5.1         Een Overeenkomst met een Werkzoekende wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk van beide Partijen schriftelijk worden opgezegd. De Werkzoekende hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Voor Magisco geldt een opzegtermijn van een week.

 

5.2         Een Overeenkomst met een Werkgever wordt, al dan niet na de Proefperiode, aangegaan voor de Contractperiode. Na het verstrijken van de Contractperiode wordt de Overeenkomst telkens voortgezet voor aansluitende perioden die gelijk zijn aan de Contractperiode, tenzij een van beide Partijen de Overeenkomst of de voortgezette Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd tegen het einde van de Contractperiode of een aansluitende periode met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een (1) maand.

 

 

Artikel 6        Toegang tot de Dienst

6.1         De Website, de App en de Dienst zijn beschikbaar voor geregistreerde Gebruikers (i) die, voor zover het om natuurlijke personen gaat, zestien (16) jaar of ouder zijn en (ii) aan wie Magisco de toegang tot de Website, de App en/of de Dienst niet tijdelijk of blijvend heeft ontzegd, om welke reden dan ook.

 

6.2         Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verleent Magisco aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op (i) toegang tot en gebruik van de Website, de App en de Dienst en (ii) het bekijken en gebruiken van de Content voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

 

6.3         Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website en/of de App. Bij het aanmaken van zijn Account staat de Gebruiker er jegens Magisco voor in dat de informatie die hij verstrekt juist, volledig en actueel is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. De Gebruiker moet tijdens de registratie tevens Inloggegevens opgeven waarmee hij toegang verkrijgt tot zijn Account.

 

6.4         Door gebruik te maken van de Dienst staat de Gebruiker er jegens Magisco voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website, de App en/of de Dienst vrijwaart de Gebruiker Magisco voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is. De Gebruiker is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte Content, alsmede voor het  wijzigen en/of aanvullen van de Content indien deze niet langer juist, volledig en actueel is. De Gebruiker begrijpt en erkent dat de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Website, de App en de Dienst.

 

6.5         De Gebruiker is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Magisco mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Magisco daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn Inloggegevens. Magisco behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website, de App en/of de Dienst. Magisco is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of enig ongeoorloofd gebruik van de Website, de App en/of de Dienst door derden.

 

 

Artikel 7        Gebruik van de Dienst

7.1         Door gebruik te maken van de Dienst aanvaardt de Gebruiker dat de Website, de App en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij deze aantreft op de Website, de App en de Dienst op het moment van gebruik (“as is” en “as available”). Magisco sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaring van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website, de App en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 

7.2         Door gebruik te maken van de Dienst aanvaardt de Gebruiker dat Magisco alleen een Website en een App biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact worden gebracht. Magisco heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website, de App en/of de Dienst ter beschikking worden gesteld. Magisco is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook die wordt genomen op basis van Profielen, Vacatures en andere Content. Magisco heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gelegd noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website, de App en/of de Dienst verricht.

 

 

Artikel 8        Verplichtingen van de Gebruiker

8.1         De Gebruiker geeft, door het plaatsen van Content, Magisco toestemming deze Content op de Website en/of de App te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Content die hij ter beschikking stelt via de Website, de App en/of de Dienst gebruikt kan worden door andere Gebruikers. Magisco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers.

 

8.2         Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die: (a) gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om deze Gebruikers vervolgens te wijzen op Vacatures en/of Profielen en/of andere Content; (b) zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Magisco gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd; (c) de belangen en/of de goede naam van Magisco kan schaden; (d) bestaat uit het aannemen van een valse identiteit (al dan niet met het gebruik van een e-mailadres) en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Magisco betrokken is; (e) gebruik maakt van andere dan de door Magisco goedgekeurde tools om de Website en/of App te doorzoeken dan wel gebruik maakt van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen; (f) reclameboodschappen bevat; (g) in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving; (h) verwijst naar Vacatures en/of Profielen die niet vermeld staan op de Website en/of App; (i) inbreuk maakt op de rechten van Magisco en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; (j) op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is; (k) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerde werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn technische beschermingsmaatregelen van de Website, de App en/of computersystemen van Magisco te omzeilen; of (l) op enigerlei (andere) wijze onrechtmatig is.

 

8.3         De Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste Content geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten. Indien de Gebruiker van menig is dat bepaalde Content inbreuk maakt op enig recht van de Gebruiker zelf of van een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Magisco melden bij maggy@magisco.nl.

 

8.4         Magisco is te allen tijde bevoegd Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien zij van mening is dat deze Content, om welke reden dan ook, (i) in strijd is met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of enige wet- of regelgeving en/of (ii) op enigerlei (andere) wijze ongewenst of ongeschikt is. Magisco behoudt zich te allen tijde het recht voor om Content naar haar inzicht in te korten, te wijzigen of te weigeren. In de hier bedoelde gevallen heeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding en/of restitutie en is Magisco ook anderszins niet aansprakelijk.

 

 

Artikel 9        Het gebruik van de Dienst door de Werkgever

9.1         De Werkgever mag Profielen en contactgegevens van Werkzoekenden uit de Databank uitsluitend gebruiken om Werkzoekenden met gebruikmaking van de Dienst te benaderen in verband met een concrete en openstaande Vacature.

 

9.2         Het is de Werkgever niet toegestaan om: (a) Profielen te plaatsen op de Website en/of App; (b) via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden; (c) Werkzoekenden anders dan via de chat in de Werkomgeving te benaderen; (d) de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens en/of cv’s te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel voor enige andere vorm van communicatie dan met het oog op de vervulling van concrete en openstaande Vacatures; (e) de door Werkzoekenden verstrekte cv’s te bewaren na vervulling van de vacature waarvoor de betreffende cv’s verstrekt waren; (f) gegevens van Werkzoekenden te verstrekken aan andere Werkgevers; (g) derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

 

9.3         De Werkgever is te allen tijde bevoegd zijn Bedrijfsprofiel op te schorten of te verwijderen. Hiertoe dient de Werkgever een e-mail te sturen aan maggy@magisco.nl. De Werkgever is eveneens te allen tijde bevoegd het gebruik van de Dienst op te schorten of te staken. Wanneer de Werkgever een of meer van deze rechten uitoefent, laat dit zijn betalingsverplichtingen tegenover Magisco onverlet.

 

 

Artikel 10    Boetebeding

10.1     Voor iedere afzonderlijke overtreding van het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 verbeurt de Gebruiker die Werkgever is, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 (tienduizend euro), vermeerderd met een boete van € 500 (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit boetebeding laat de overige rechten van Magisco, waaronder maar niet beperkt tot haar recht op schadevergoeding op grond van de wet, onverlet.

 

 

Artikel 11    Het gebruik van de Dienst door de Werkzoekende

11.1     De Werkzoekende kan in die zin anoniem gebruik maken van de Dienst dat een Werkgever uitsluitend met toestemming van de Werkzoekende kennis kan nemen van een Profiel.

 

11.2     Het is de Werkzoekende niet toegestaan om: (a) Vacatures te plaatsen op de Website en/of App; (b) via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden; (c) de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel voor enige andere vorm van communicatie dan om te reageren op concrete en openstaande Vacatures (d) andere Werkzoekenden te benaderen; (e) derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

 

11.3     De Werkzoekende is te allen tijde bevoegd zijn Profiel op te schorten of te verwijderen. Hiertoe dient de Werkzoekende een e-mail te sturen aan maggy@magisco.nl.

 

 

Artikel 12    Vergoeding

12.1     Voor de Werkzoekende zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de Dienst.

 

12.2     Behalve tijdens de Proefperiode is de Werkgever voor het gebruik van de Dienst de met Magisco overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

12.3     De tarieven van Magisco zijn exclusief btw.

 

12.4     Magisco is bevoegd haar tarieven aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging inhoudt van meer dan 10 % of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de datum van de eerste factuur die aan de Gebruiker is toegestuurd na de verhoging van de tarieven.

 

 

Artikel 13    Betalingen

13.1     De Werkgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Magisco. Betaling dient, zonder korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.

 

13.2     Indien de Werkgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is Werkgever verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door de Werkgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

 

13.3     De Werkgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Indien de Werkgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Magisco op de Werkgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tijdens zijn verzuim is de Werkgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

 

13.4     Alle interne en externe kosten van Magisco die verband houden met de invordering van facturen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Magisco gemaakte kosten van advocaten en deurwaarders, zijn voor rekening van de Werkgever.

 

13.5     Betalingen die door of ten behoeve van de Werkgever worden gedaan, strekken, ongeacht de aangewezen volgorde voor de toerekening, in de eerste plaats in mindering van de kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de buitengerechtelijke incassokosten), vervolgens in mindering van de vervallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

13.6     Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Magisco, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoe­ring van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal de Werkgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel voor eigen rekening genoegzame zeker­heid stellen voor de nakoming van zijn verbintenissen.

 

 

Artikel 14    Beschikbaarheid van de Dienst

14.1     Magisco is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website, de App en/of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van onderhoud van de Website, de App en/of de Dienst. Magisco is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website, de App en/of de Dienst aan te brengen.

 

14.2     Magisco geeft geen garantie dat de Website, de App, en/of de Dienst te allen tijde zonder onderbreking of storingen toegankelijk is. Magisco is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tijdelijk) uitvallen van de Website, de App en/of de Dienst.

 

 

Artikel 15    Internationaal gebruik

15.1     Magisco controleert en bedient de Website en App vanuit Nederland. Magisco geeft geen garantie dat de Website en de App geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten Nederland. Indien de Gebruiker ervoor kiest om de Website en App te gebruiken buiten Nederland, doet de Gebruiker dit voor eigen rekening en risico. De Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover deze van toepassing zijn.

 

 

Artikel 16    Intellectuele Eigendomsrechten

16.1     De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de App en de Dienst en met betrekking tot de via de Website, de App en de Dienst toegankelijk gemaakte informatie, zoals materialen, teksten, afbeeldingen, video’s, merken, logo’s pictogrammen, software, muziek, look-and-feel, met uitzondering van de Content, berusten bij Magisco en/of haar licentiegevers.

 

16.2     De Gebruiker is eigenaar van de Content die hij plaatst. De Gebruiker verleent aan Magisco een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om de Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het aanbieden van de Dienst.

 

16.3     Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website, de App en/of de Dienst toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te wijzigen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Magisco of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

 

16.4     Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

16.5     Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Magisco en/of haar licentiegevers, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Magisco en/of haar licentiegevers Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

 

 

Artikel 17    Privacy

17.1     De Gebruiker stemt ermee in dat de Privacyverklaring van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker door Magisco indien daarvan sprake is. Magisco heeft het recht de Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Magisco zal over de wijzigingen communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Privacyverklaring opnieuw te lezen en vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door de Gebruiker van de Dienst na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door de Gebruiker van de herziene Privacyverklaring.

 

 

Artikel 18    Opschorting en ontbinding

18.1     Onverminderd haar overige rechten kan Magisco haar verplichtingen opschorten en/of toegang tot de Dienst voor de Gebruiker blokkeren ingeval de Gebruiker een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

 

18.2     Onverminderd haar overige rechten kan Magisco de Overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien a) de Gebruiker een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en, na schriftelijke mededeling door Magisco, deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; of b) de Gebruiker in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd; aan de Gebruiker al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan; de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Gebruiker van toepassing is verklaard; of c) Magisco (anderszins) goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalings- en/of andere verplichtingen zal kunnen voldoen.

 

18.3     Wanneer Magisco haar verplichtingen opschort of de Overeenkomst ontbindt, a) ontslaat dit de Gebruiker niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Magisco verschuldigde bedragen, b) ontstaat voor de Gebruiker noch enig recht op terugbetaling noch enig recht op schadevergoeding.

 

18.4     In geval van ontbinding van de Overeenkomst, door welke Partij en uit welken hoofde ook, zullen de door Magisco verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting van de Gebruiker geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

 

 

Artikel 19    Overmacht

19.1     Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Magisco te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Magisco onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verplichtingen of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Magisco, tekortkomingen van door Magisco ingeschakelde derden, stroomstoring en -uitval, storingen in de verbinding met internet, computerstoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 

19.2     In geval van overmacht is Magisco gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Gebruiker geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat Magisco steeds recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding indien zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen.

 

 

Artikel 20    Aansprakelijkheid en vrijwaring van Magisco

20.1     Onverminderd hetgeen in de bovenstaande artikelen is bepaald, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van Magisco voor schade die door de Gebruiker en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van Magisco door de Gebruiker de volgende regeling.

 

20.2     De totale aansprakelijkheid van Magisco uit welken hoofde ook per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, is beperkt tot een bedrag van 50% van alle gefactureerde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit met een maximum van € 1.000 (duizend euro).

 

20.3     Magisco is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, schade als gevolg van verminking of verlies van data, verminderde goodwill en reputatieschade.

 

20.4     Magisco is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Gebruiker die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Website, de App en/of de Dienst.

 

20.5     De Gebruiker aanvaardt dat de Website, de App en/of de Dienst Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

 

20.6     Magisco is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst heeft ingeschakeld.

 

20.7     Voor zover nakoming door Magisco niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Magisco wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien de Gebruiker Magisco onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en Magisco ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.

 

20.8     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat de Gebruiker bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Magisco meldt.

 

20.9     Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.

 

20.10 De Gebruiker dient Magisco te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Magisco zou kunnen rusten met betrekking tot de Dienst. De Gebruiker dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Magisco te vergoeden.

 

20.11 Magisco zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en de Gebruiker zal niet verplicht zijn Magisco te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Magisco of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 

20.12 De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

 

 

Artikel 21    Toepasselijk recht en geschillen

21.1     De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht.

 

21.2     Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van Magisco om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

 

 

oktober 2019

>